Door ervaringen van collega’s en helaas ook door eigen ervaringen rijker geworden moet ik helaas kleine lettertjes hanteren als je een foto van mij, Kees Snepvangers, downloadt of deelt.

Auteursrecht

Op alle foto’s, berichten e.d. is de auteurswet van toepassing:

Artikel 1:

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Naamsvermelding

Op grond van artikel 25 lid 1 van de auteurswet geldt voor alle foto’s, berichten en pagina’s op deze website dat bij openbaarmaking ervan altijd de naam van de fotograaf/auteur vermeld moet worden:

De maker van een werk heeft, ….., de volgende rechten:

 • het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid;
 • het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;

Kleine lettertjes als aanvulling op de wet

 • Je mag foto’s voor eigen gebruik afdrukken. Vermeld wel op de achterzijde mijn naam, Kees Snepvangers, als maker van de foto en houder van het auteursrecht.
  Als de resolutie te laag is voor een goede afdruk, neem dan contact met mij op.
 • Wil je ze op je eigen privéwebsite zetten of anderszins middels het internet/mail/social media binnen de privésfeer verspreiden dan uitsluitend met vermelding van mijn naam, Kees Snepvangers, als maker van de foto (auteurswet artikel 25 lid 1). Een link naar mijn website een kijk op atletiek (url = www.keessnepvangers.nl) wordt door mij op prijs gesteld maar hoeft niet.
 • Zonder nadrukkelijke toestemming van mij mogen de foto’s van mij niet voor advertenties, folders, publiciteitscampagnes e.d. of als illustratie bij nieuwsbrieven, artikelen, wedstrijdverslagen e.d. gebruikt worden (auteurswet artikel 25 lid 1). Indien toestemming wordt verleend dan beperkt het gebruik van de foto(‘s) tot het doel waartoe toestemming is verleend.
  Voor commercieel gebruik van foto’s van atleten en anderen die geld verdienen aan hun populariteit, wordt geen toestemming gegeven tenzij de geportretteerde hiervoor aantoonbaar toestemming heeft verleend.
 • Ook het verkopen van de foto’s aan familie en bekenden tegen een (on-)kostenvergoeding is niet toegestaan. De foto’s aan een oma of opa cadeau doen mag wel mits op de achterkant mijn naam, Kees Snepvangers, als maker van de foto staat.
 • De bovenstaande regels gelden overeenkomstig voor foto’s van derden die op de website staan tenzij anders aangegeven.

Kort samengevat de foto’s mogen zonder mijn nadrukkelijke toestemming voor geen andere doelen dan privé gebruikt worden.

Voor mij spreekt het voor zich maar voor alle duidelijkheid: foto’s van mijn hand mogen niet zonder mijn toestemming in enerlei vorm bewerkt of bijgesneden worden. Ook mogen ze niet zonder mijn toestemming in een (video-)collage opgenomen.

Voor degenen die zich niet aan de spelregels menen te moeten houden: bij gebruik dat niet is overeengekomen zal een vergoeding van ten minste € 130,00 moeten worden betaald en nog eens toeslag van 100% daarop als de naamsvermelding ontbreekt. Dus laat het niet zover komen. In overleg is er veel mogelijk.

Dit klinkt allemaal zeer negatief. Ik had natuurlijk heel groot een logo op de foto’s kunnen zetten om misbruik zo moeilijk mogelijk te maken. Ik vindt dit zelf echter zeer storend. Mij is het vooral te doen dat mensen genieten van mijn foto’s.

Waarom restricties

Even heel formeel, de wet op het auteursrecht is zo dat voor ieder gebruik van een foto toestemming van de maker gevraagd en verkregen moeten worden.

Het maken van de foto’s en het plaatsen ervan op mijn website is een hobby die waaraan ik veel plezier beleef. En hopelijk genieten veel mensen van mijn foto’s. Het is evenwel niet de bedoeling dat anderen geld gaan verdienen of besparen door mijn foto’s te gebruiken.

Dat ik vraag om naamsvermelding bij de foto bij privé-gebruik, komt voort uit het feit dat sommigen goede sier proberen te maken met mijn foto’s. Daarnaast is het een recht dat mij volgens de wet toekomt.

Mocht je een foto wil gebruiken en er wordt niet voldaan aan de bovengenoemde criteria of je twijfelt daarover, schroom dan niet om het aan mij voor te leggen. De soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Bovendien vind ik het leuk dat mijn foto’s gebruikt worden maar ik wil wel weten welke en waarvoor. In de praktijk zullen we er daarom bijna altijd uitkomen.